Σχετικά με το CluBE

Ιστορική Διαδρομή

Η δημιουργία του Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (Clu.BE) αποτέλεσε μια μακρά και απαιτητική διαδικασία που βασίστηκε σε προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν στην Περιφέρεια: από την Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτομίας και το Πρόγραμμα Περιφερειακών Καινοτόμων Δράσεων ‘Knowledge Clusters’, μέσω του Περιφερειακού πόλου Καινοτομίας που επικεντρώνεται στην Ενέργεια, το Πρόγραμμα BioClus FP7, το Πρόγραμμα BioEnArea Interreg IVC και το Πρόγραμμα Proforbiomed, η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων έχει ενισχύσει τις θεσμικές και διαπροσωπικές σχέσεις όσων έχουν εμπλακεί και έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο  συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό έχει λειτουργήσει ως θεμέλιο για την επίσημη ίδρυση του CluBe. Η διαδικασία αυτή απαιτούσε συνεχείς συζητήσεις και αλληλεπίδραση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σε μεγαλύτερες ή μικρότερες ομάδες, προκειμένου να υπάρχει συναίνεση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους και τις δράσεις που προβλέπονται.

Νομική μορφή

Το CluBe ιδρύθηκε ως μια μη – κερδοσκοπική εταιρία, σύμφωνα με το νόμο. Το καταστατικό της υπογράφηκε από τα 21 αρχικά μέλη και υποβλήθηκε στο Πρωτοδικείο της Κοζάνης για την επίσημη ίδρυσή του.

Pic1 02
Oct

Τον Ιούνιο του 2013, επτά τοπικοί φορείς ενέργειας της Σλοβενίας υπέγραψαν το

+ Read More