Στόχοι

Το CluBe στοχεύει στην προώθηση της Έρευνας και της Ανάπτυξης, καθώς και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους τομείς της βιοενέργειας και του περιβάλλοντος, με σκοπό την ενίσχυση της ‘πράσινης’ οικονομίας στη Δυτική

Μακεδονία και τη γειτονική περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, οι βασικοί στόχοι είναι:

• Ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας για οικιακή και βιομηχανική χρήση, αλλά κυρίως για συστήματα τηλεθέρμανσης για μικρές, μεσαίες ή μεγάλες πόλεις.

• Μικτή καύση με λιγνίτη σε υφιστάμενους σταθμούς και/ή μελλοντικές εγκαταστάσεις θέρμανσης

• Βελτιστοποίηση των συστημάτων θέρμανσης

• Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για κατοικίες, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια κτλ.

Pic1 02
Oct

Τον Ιούνιο του 2013, επτά τοπικοί φορείς ενέργειας της Σλοβενίας υπέγραψαν το

+ Read More