Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής Δ/σμού του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών & Διαχείρισης Προγράμματος InterregEurope /EPICAH» για την αποσφράγιση των υποβληθέντων προσφορών, που είχε ορισθεί, σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη, για την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017, αναβάλλεται …