Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την επιτάχυνση της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, μέσω της βελτίωσης των μέσων πολιτικής που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα και την υποστήριξη της δημιουργίας επιχειρήσεων,συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μέτρων και εργαλείων για να …

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να προωθήσει τη βελτίωση των μέσων εφαρμογής πολιτικής για τη διασυνοριακή φυσική και πολιτιστική προστασία της κληρονομιάς και την περιφερειακή ανάπτυξη, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικών, …

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των μέσων της πολιτικής των εταίρων για την περιφερειακή ανάπτυξη και κυρίως των περιφερειακών επιχειρησιακών τους προγραμμάτων, ως προς τις ικανότητές τους για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αποδοτικότητας των διαθέσιμων …

Πρόσκληση για συμμετοχή σε Τεχνική Συνάντηση για εξέταση συμμετοχής στο Δίκτυο των Εμπλεκομένων Μερών (stakeholders) για την υλοποίηση του έργου Supporting eco-innovationstowardsinternationalmarkets με ακρωνύμιο SUPERκαι κωδικό PGI00014 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος InterregEurope. Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ

Πρόσκληση για Συμμετοχή σε Τεχνική Συνάντηση διερεύνησης συμμετοχής στο Δίκτυο Εμπλεκομένων Μερών (Stakeholders) για την υλοποίηση του έργου FinancialInstrumentsforEnergyRenovationPoliciesμε ακρωνύμιο FINERPOLκαι κωδικό PGI01361 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος InterregEurope. Μπορείτε να δείτε τη σχετική πρόσκληση από εδώ