Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών -Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Προγράμματος InterregEurope/ECOWASTE4FOOD». Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Leave a Reply