Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ειδικός Εμπειρογνώμονας Τεχνικής Υποστήριξης Εταιρικού Επιπέδου Προγράμματος InterregEurope/EPICAH». Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Leave a Reply