Οι πόροι του Ταμείου είναι:

  • Ποσοστό από τις χρηματοδοτήσεις τις οποίες διαχειρίζεται και το οποίο προσδιορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
  • Έσοδα από την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
  • Έσοδα από τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Έσοδα από τη σύναψη δανείων.
  • Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση εργασιών και τη   διεξαγωγή ερευνών και την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων.
  • Έσοδα από κάθε είδους επιχορηγήσεις.
  • Έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, κληρονομιές.
  • Έσοδα από την περιουσία του Ταμείου.
  • Έσοδα από κάθε άλλη πηγή.

Η οικονομική διαχείριση του Ταμείου γίνεται με το δικό του προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων.

Σύνολο Πληρωμών (2013)

24.552.161,77 €

Αναλυτικά :

 

Έργα – Μελέτες

21.894.509,96 €

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

1.489.576,83 €

Συνοριακοί Σταθμοί

230.376,89 €

Πράσινο Ταμείο

167.844,77

Συντήρηση Κτιρίου

14.486,55 €

Λειτουργικές Δαπάνες (Χρηματοδότηση Προγραμμάτων)

755.366,77 €

 

Για όλα τα παραπάνω εκδόθηκαν 989 εντάλματα πληρωμής με αντίστοιχες επιταγές και πραγματοποιήθηκαν περίπου 2300 λογιστικές εγγραφές.

Το 2012 οι πληρωμές που είχαν γίνει ανέρχονταν σε 22.504.542,00 € περίπου

ΔΙΑΦΟΡΑ σε σχέση με το 2012   +  2.047.619,77