• Είσπραξη μισθωμάτων (μέσω καταθέσεων) και διαχείριση αυτών
  • Τήρηση ειδικού τραπεζικού λογαριασμού και ειδικού κωδικού στον προϋπολογισμό
  • Απόδοση τελών χαρτοσήμου
  • Απόδοση στην εταιρεία ακινήτων δημοσίου Α.Ε. ποσοστού 10% επί των μισθωμάτων

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

α) Λειτουργικών δαπανών :ΔΕΗ Συνοριακού Σταθμού Νίκης, δαπάνες καθαριότητας και δαπάνες θέρμανσης και των δύο Συνοριακών Σταθμών

β) Ύδρευση Συνοριακού Σταθμού Νίκης

γ) Έργα κατασκευής και συντήρησης σταθμών