Ποια η φιλοσοφία της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3 2014-2020);

Η φιλοσοφία της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης είναι η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας στους παραγωγικούς τομείς που ήδη μια περιφέρεια διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή σε νέους τομείς στους οποίους μπορεί να αποκτήσει, προκειμένου να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη της.

Στηρίζεται στη συνεργασία όλων των συντελεστών που δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην οικονομία και εύγλωττα αποτυπώνεται στην τετραπλή έλικα η οποία περιλαμβάνει τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις επιχειρήσεις, τους διάφορους ερευνητικούς φορείς (ακαδημαϊκά ή ερευνητικά κέντρα αλλά και την κοινωνία των πολιτών.

Ποιοι είναι οι τομείς προτεραιότητας για την έξυπνη εξειδίκευση στην ΠΔΜ;

Στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 (2014-2020) εντάχθηκαν οι παρακάτω τέσσερεις (4) τομείς προτεραιότητας:

 1. Αγροδιατροφή
  · Μεταποίηση – τυποποίηση χαρακτηριστικών αγροτικών προϊόντων
  · Τρόφιμα, ποτά
 1. Περιβάλλον
  · Ενέργεια/ΑΠΕ-Τηλεθέρμανση
  · Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων
  · Μεταλλικές κατασκευές
 1. Εκτροφή γουνοφόρων ζώων – δερμάτινα προϊόντα
 2. Τουρισμός

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση