• ΑγγλικαECOWASTE4FOOD: Υποστήριξη της οικολογικής καινοτομίας για τη μείωση των απορριμμάτων από τρόφιμα και την υποστήριξη της οικονομίας με την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων

ECOWASTE4FOOD: Υποστήριξη της οικολογικής καινοτομίας για τη μείωση των απορριμμάτων από τρόφιμα και την υποστήριξη της οικονομίας με την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων

Το έργο «ECOWASTE4FOOD: Υποστήριξη της οικολογικής καινοτομίας για τη μείωση των απορριμμάτων από τρόφιμα και την προώθηση μιας περισσότερο αποδοτικής οικονομίας με την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων» αποτελεί ένα έργο που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Interreg-Europe και έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του κρίσιμου προβλήματος των απορριμμάτων τροφίμων μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, τη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών και την  προώθηση της οικολογικής καινοτομίας στις συμμετέχουσες περιοχές του έργου.

 

Το έργο ECOWASTE 4 FOOD ξεκίνησε την 1/1/2017 και ολοκληρώνεται στις 31/12/2020 και φέρνει σε επαφή επτά τοπικές και περιφερειακές αρχές από επτά χώρες της Ευρώπης. Φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει το κρίσιμο θέμα των απορριμμάτων των τροφίμων, όχι μόνο για να σταματήσει μια απαράδεκτη κατάσταση η οποία προκαλεί την απώλεια έως και 50% της γεωργικής παραγωγής που δεν καταναλώθηκε ή καταναλώνεται με λάθος τρόπο σχετικά, αλλά και για να αποδείξει ότι τα απορρίμματα των τροφίμων θα μπορούσαν να είναι πηγή ενεργειακά αποδοτική και περιβαλλοντικά φιλική για την οικονομία. Οι περιφερειακές αρχές που συμμετέχουν στο έργο έχουν δεσμευτεί να βελτιώσουν τις σχετικές με το αντικείμενο του έργου πολιτικές τους, κατά τη διάρκεια της τετραετούς διάρκειας του έργου, κυρίως μέσα από την αύξηση των υφιστάμενων πόρων του ΕΤΠΑ στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020.

 

Ειδικά για την ΠΔΜ, το ΠΤΑΔΜ θα προετοιμάσει ένα Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για τα διαρθρωτικά ταμεία του ΠΕΠ ως προς τον Άξονα 3, που θα συνδυάζει δύο βασικούς στόχους του προγράμματος:

 

  • Να μεταφέρει τις πρακτικές των εταίρων στον προσδιορισμό των πολιτικών συνδυάζοντας Χρηματοδοτικά Εργαλεία,
  • Να προωθήσει την επιχειρηματικότητα, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.

 

Το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης θα περιλαμβάνει δράσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 3α που θα συνδυάζουν τους στόχους του έργου και τα συμπεράσματα που εξάχθηκαν από την περιφερειακή στρατηγική για τον τομέα των τροφίμων του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3). Οι δράσεις αυτές σχετίζονται με την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση ΜΜΕ για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων και την προώθηση της οικολογικής καινοτομίας στον εν λόγω τομέα και αναμένεται να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του έργου ECOWASTE4FOOD.

 

Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης (Action Plan) -> GR  EN


Αγγλικός τίτλος
Supporting eco-innovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy
Διάρκεια
01/01/2017 - 31/12/2020
Προϋπολογισμός
146.570.300,00€

Προϋπολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας : 163.360,00 €
Interreg Europe : 138.856,00 €
Εθνικοί Πόροι : 24.504,00 €

85% – Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) / 15% – Εθνική Συμμετοχή

Ακρωνύμιο
ECOWASTE4FOOD
Εταίροι
-- Επικεφαλής --
International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies - Mediterranean Agronomic Institute of Montpellier

Devon County Council, Regional Council of Provence Alpes Côte d’Azur, Regional Council of South Ostrobothnia, Waste Agency of Catalonia (ARC), Wielkopolska Region with the seat of the Marshal Of fice of the Wielkopolska Region in Poznan, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης / Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

Πρόγραμμα

Εργαλείο Πολιτικής ΠΕΠ 2014-2020


Άξονας 3 – ΕΠ 3α –

Στήριξη των ΜΜΕ της Δυτικής Μακεδονίας μέσω της βελτίωσης της περιφερειακής διακυβέρνησης για την ανάπτυξη δράσεων επισιτιστικής ασφάλειας
Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση