• ΑγγλικαEPICAH: Αποτελεσματικότερα εργαλεία πολιτικής για τη βελτίωση της διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο διασυνοριακό επίπεδο

EPICAH: Αποτελεσματικότερα εργαλεία πολιτικής για τη βελτίωση της διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο διασυνοριακό επίπεδο

Πολιτιστική Διαχείριση:

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να προωθήσει τη βελτίωση των μέσων εφαρμογής πολιτικής για τη διασυνοριακή φυσική και πολιτιστική προστασία της κληρονομιάς και την περιφερειακή ανάπτυξη, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα αυτό, βασιζόμενες σε διαδικασίες της διασυνοριακής συνεργασίας.

Στόχος του είναι επίσης είναι να συμβάλει σε μια πιο αποτελεσματική διαχείριση της διασυνοριακής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιά, «χρησιμοποιώντας» τις περιοχές των συνόρων ως παράγοντα τουριστικής έλξης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της τουριστικής δραστηριότητας στη διαχείριση της οργάνωσης και αξιοποίησης της εν λόγω κληρονομιάς.

Οι εταίροι θα αντιμετωπίσουν μια κοινή πρόκληση: να υποστηρίξουν τη διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με την εστίαση στη διασυνοριακή συνεργασία ως ένα βιώσιμο εργαλείο.

Στο δίκτυο των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο όλες οι σχετικές με τους εταίρους Εθνικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) των προγραμμάτων Interreg, καθώς και άλλοι διασυνοριακοί φορείς. Οι ΕΥΔ  θα συνδράμουν για να ξεπεραστεί η προαναφερθείσα πρόκληση με την εισαγωγή νέων τύπων έργων στα σε εξέλιξη διασυνοριακά προγράμματα (και σε μελλοντικές προσκλήσεις) ή ακόμη και με την αλλαγή των προγραμμάτων Interreg σε ένα αναμορφωμένο πλαίσιο για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Αναμένονται τέλος, βελτίωση των πολιτικών εργαλείων της διαχείρισης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς τους σε όλες τις παραμεθόριες περιοχές του προγράμματος.

Σχέδιο Δράσης έργου: Ελληνικά  Αγγλικά


Αγγλικός τίτλος
Effectiveness of Policy Instruments for Cross-Border Advancement in Heritage
Διάρκεια
01/01/2017 - 31/12/2021
Προϋπολογισμός
1.707.360,00€

Προϋπολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: €198.100,00
Interreg Europe: €168.385,00
Εθνικοί Πόροι: €29.715,001

85% – Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) / 15% – Εθνική Συμμετοχή

Ακρωνύμιο
EPICAH
Εταίροι
-- Επικεφαλής --
Eixo Atlántico del Noroeste Peninsular

Agency for the Development of the Empolese Valdelsa, Atlantic Axis Of Peninsular Northwest (ES), Iberian Association of Riverside Municipalities of Duero River, Peipsi Center for Transboundary Cooperation, Regional Development Agency of the Pilsen Region, Satu Mare County Intercommunity Development Associa tion, Tokaj Wine Region Nonprofit LLC, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης / Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

Πρόγραμμα

Εργαλείο Πολιτικής ΠΕΠ 2014-2020


Άξονας 6 – ΕΠ 6γ –

Ειδικές δράσεις σχετιζόμενες με την πολιτιστική διαχείριση (ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές) – Ανάπτυξη διαδρομών θεματικών πολιτιστικών δικτύων, εκδηλώσεις, φεστιβάλ και πολιτιστική δημιουργία και προώθηση προσβάσιμων δικτύων προορισμών για άτομα με ειδικές ανάγκες
Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση