• ΑγγλικαREBORN: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας & της ανταγωνιστικότητας προασπίζοντας τις ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα

REBORN: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας & της ανταγωνιστικότητας προασπίζοντας τις ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα

ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα επιβίωσης και ανάπτυξης:

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την επιτάχυνση της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, μέσω της βελτίωσης των μέσων πολιτικής που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα και την υποστήριξη της δημιουργίας επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μέτρων και εργαλείων για να αποφευχθεί η «απώλεια του δυναμικού επιχειρηματικότητας», υποστηρίζοντας την ικανότητα της ΜΜΕ να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη των περιφερειακών, εθνικών και διεθνών αγορών.

Το REBORN θα συμβάλει, μέσω της εφαρμογής των περιφερειακών σχεδίων δράσης, στα προγράμματα για επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση και την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και την ενίσχυση των μέτρων για την αντιμετώπιση «στιγματισμού» των επιχειρηματιών που προκύπτει από τη δυσχερή οικονομική θέση ή την απειλή χρεοκοπίας.

Για πρώτη φορά σε περιφερειακό επίπεδο θα προετοιμαστεί μέσω του προγράμματος ένα ειδικό εργαλείο πολιτικής για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας που αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα, εμπόδιο στη διατήρηση τους στην αγορά με ανταγωνιστικά κριτήρια με δεδομένη την απόλυτη έλλειψη υποστήριξης από τις συστημικές τράπεζες.

 

Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης (Action Plan) -> GR  EN


Αγγλικός τίτλος
Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness
Διάρκεια
01/01/2017 - 31/12/2020
Προϋπολογισμός
1.002.751,00€

Προϋπολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας : 160.487,00 €
Interreg Europe : €136.413,95
Εθνικοί Πόροι : €24.073,05

85% – Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) / 15% – Εθνική Συμμετοχή

Ακρωνύμιο
REBORN
Εταίροι
-- Επικεφαλής --
FILSE

Agency for Enterprise & Innovation, IFKA, Lubelskie Voivodeship, Murcia Business Innovation Centre (BIC Murcia), Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης / Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

Πρόγραμμα

Εργαλείο Πολιτικής ΠΕΠ 2014-2020


Άξονας 3 – ΕΠ 3α –

Ειδικές δράσεις σχετιζόμενες με τις ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα επιβίωσης και ανάπτυξης (στο δυσμενές όριο μη κάλυψης υποχρεώσεων & ενδεχόμενα της πτώχευσης)
Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση