Ματαίωση του υπ’ αριθμ. 217/05‐02‐2019 (αρ. διακήρυξης 2/2019) διαγωνισμού

Απόφαση ανάκλησης της με Α.Π. 217/05‐02‐2019 (αρ. διακήρυξης 2/2019) (ΑΔΑ: ΩΡΛ9ΚΧΨ‐ΘΞΟ , ΑΔΑΜ : 19PROC004414538 2019‐02‐05) απόφασης του Προέδρου του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας περί προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία». Περισσότερα εδώ

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση