Ανακοίνωση – Πρόσκληση σε κλήρωση

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π., 3ος όροφος, πτέρυγα Δ΄, θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης (ΑΔΑ : ΨΕΕΞΚΧΨ-2ΧΑ) κλήρωση για τηνκάλυψη της θέσης με κωδικό απασχόλησης 102 μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων της με αριθμ. πρωτ. 1130/08.04.2024 (ΑΔΑ : ΨΞΣΩΚΧΨ-0ΞΖ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Green and Resilient European Excellence Network for Smart MED SMEs και Ακρωνύμιο GREENSMARTMED του Προγράμματος Interreg Euro – MED, σύμφωνα με το κεφάλαιο τρίτο περ.4 αυτής.

Οι υποψήφιοι θα καταλάβουν στον αξιολογικό πίνακα θέση ανάλογη με την αύξουσα σειρά με την οποία θα κληρωθούν ( ο 1ος που θα κληρωθεί τίθεται 1ος, ο 2ος 2ος κ.ο.κ.)

Στην κλήρωση καλούνται να συμμετέχουν εφόσον επιθυμούν, οι ισοβαθμούντες για τη θέση 102, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση