• ΑγγλικαΚΥΑ 134453/23.12.2015

Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

(ΦΕΚ Β΄ 2857/2015)


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Οδηγιών
Για την Έγκριση και Χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2018
και τον Προγραμματισμό  Δαπανών ΠΔΕ 2019 – 2021

ΑΠ: 32732 / 21 Μαρτίου 2018
ΑΔΑ: ΩΙΕΚ465ΧΙ8-ΩΔΗ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση