1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24.10.16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» – Αρχείο pdf
  2. Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β)  (ΑΔΑ : Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» – Αρχείο pdf
  3. Το Programme Manual του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe – Αρχείο pdf
  4. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών –  Αρχείο pdf 1 / Αρχείο pdf 2
  5. Τις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων – www.eaadhsy.gr

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση