ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, που έχει
συγκροτηθεί με την αριθμ. 116436/3206/05‐11‐2014 (ΑΔΑ:7ΨΙ67ΛΨ‐3Ψ7) (ΦΕΚ
707/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13‐11‐2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, και τις αριθμ.
26960/481/15.02.2017(ΑΔΑ:ΩΜΟΤ7ΛΨ‐ΡΚ8)(ΦΕΚ82/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/22.02.2017),
46324/835/20.03.2017 (ΑΔΑ:Ω6Π57ΛΨ‐ΥΨ3) (ΦΕΚ 150/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/29.03.2017),
23516/324/11.02.2019 (ΑΔΑ:9ΕΥΠ7ΛΨ‐ΡΥΟ) (ΦΕΚ 68/ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. 15.02.2019)
τροποποιήσεις, συνήλθε σήμερα 20.08.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Γραφείο του
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης, ύστερα από την αρ. πρωτ.
1532/16.08.2019 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη
απόφασης επί των θεμάτων, που έχουν περιληφθεί στην ανωτέρω πρόσκληση.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ΜΕ ΑΔΑ ΨΩ1ΑΚΧΨ ΛΓΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ 33 ΜΕ ΑΔΑ Ψ103ΚΧΨ Λ6ΦΑ

ΠΟΦΑΣΗ 34 ΜΕ ΑΔΑ ΨΟΩΦΚΧΨ ΙΞ9

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση