Επιτυχή Υλοποίηση Δύο Συναντήσεων Εμπλεκόμενων Φορέων – Stakeholders Meeting στο πλαίσιο του έργου finMED

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΠΤΑ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ως εταίροι του έργου finMED «Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area», και στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του έργου, υλοποίησαν δύο Συναντήσεις – Συζητήσεις με τη συμμετοχή εμπλεκόμενων φορέων και εκπροσώπων επιχειρήσεων, στην έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.

Η πρώτη Συνάντηση-Συζήτηση έλαβε χώρα την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 με θέμα «Βελτίωση του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της απόδοσης των χρηματοδοτικών εργαλείων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων», στην οποία συμμετείχαν οι αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κος Λυσσαρίδης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και κος Βαβλιάρας Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης  Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, όπως επίσης εκπρόσωποι των φορέων σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης χρηματοδοτικών εργαλείων, ο κος Κακούδης Αθανάσιος, Διευθυντής Προγραμμάτων του ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ,  οι κύριοι Παπαϊωάννου Ιωάννης και Ρήγας Δημήτριος, Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η κα Παπατέρπου Λιάνα, Υπεύθυνη του Τμήματος Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας/Enterprise Europe Network της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ. Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης – Συζήτησης των εμπλεκόμενων φορέων, αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός διάλογος, ο οποίος επικεντρώθηκε στον σχεδιασμό πολιτικών για την στήριξη των ΜμΕ με πρότερο στόχο για την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων πολιτικών, την αναγνώριση και επίλυση των προβλημάτων τόσο κατά την υποβολή, αξιολόγηση όσο και κατά την διαχείριση των υποβαλλόμενων προτάσεων επενδυτικών σχεδίων. Επίσης επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ελέγχου, παρακολούθησης και αξιολόγησης των εφαρμοζόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο καθώς μέσα από την αξιολόγησή τους αποτυπώνεται το εύρος των αλλαγών που αναμένεται να φέρει το κάθε πρόγραμμα αλλά και οι όποιες αστοχίες αυτού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου πρέπει να δίδονται προς χρήση στις Διαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και τελικούς δικαιούχους συμβάλλοντας στην καλύτερη επικοινωνία και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προγραμμάτων μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων .

Κοινός τόπος η βελτίωση της απορρόφησης κονδυλίων σε περιφερειακό επίπεδο και η απαραίτητη ευελιξία που πρέπει να επιδεικνύουν οι αρμόδιοι φορείς για την αναγνώριση και κάλυψη των μεταβαλλόμενων αναγκών των ΜμΕ που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην κρίση της πανδημίας COVID-19 και γενικότερα στις οικονομικές κρίσεις.

Η δεύτερη Συνάντηση-Συζήτηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 με επικέντρωση στους «Παράγοντες Οικονομικής Ενίσχυσης Επιχειρηματικών Οικοσυστημάτων», με τη συμμετοχή του κου Ρήγα Δημητρίου, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της κας Παπατέρπου Λιάνας, Υπεύθυνη του Τμήματος Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας/Enterprise Europe Network της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., του κου Μαχαιρά Βασίλη από τη Δομή RIS3 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, του κου Ζιούζιου Δημήτριου, Υποψήφιος Διδάκτορας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &  Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής, και των επιχειρηματικών φορέων Can.I.bi με δραστηριότητα την καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης, της Proud Farms πρότυπης θερμοκοιτίδα γαλακτοπαραγωγού αιγοπροβατοτροφίας, της ΠΑΝΑΜΑΡΜ ΟΒΕΕ με ενασχόληση στην επεξεργασίας του μαρμάρου, των γρανιτών και των φυσικών λίθων, του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης με πάνω από 1.000 μέλη και αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής, συσκευασίας και διακίνησης του κρόκου Κοζάνης, της ξενοδοχειακής μονάδας Mimallones με έδρα τη Φλώρινα και της εταιρίας ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΑΜΑ με δραστηριότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜμΕ.

Πολύ ενδιαφέρον σημείο της Συνάντησης-Συζήτησης ήταν η αφήγηση των εμπειριών των ΜμΕ από τη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία/προγράμματα, που ανέδειξε το διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων και επικεντρώθηκε στην προοπτική περεταίρω ενίσχυσης της συνεργασίας των φορέων σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης χρηματοδοτικών εργαλείων, των φορέων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο την βέλτιστη κατανόηση των διαθέσιμων ευκαιριών χρηματοδότησης προς τις ΜμΕ, ιδιαίτερα όσων ανήκουν και προσανατολίζονται σε τομείς της πράσινης ανάπτυξης. Ειδικότερα η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εφαρμοζόμενη πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κρατικές ενισχύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μεταφορών, της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων,

Σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε η εφαρμογή του κανόνα de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας). Προβληματισμό εγείρει στους συνομιλητές το ανώτατο όριο των συνολικών επενδύσεων που δύναται να λάβει η επιχείρηση σε διάρκεια τριετίας και η κρίσιμη χρονική περίοδος που αυτή χορηγείται. Δεδομένης της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού, η ΕΕ ενέκρινε ένα Προσωρινό Πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων, στο οποίο υπάγονται διάφορες δράσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του, αντί του de Μinimis. Αναγνωρίστηκε και επισημάνθηκε από τους μετέχοντες η έλλειψη περιφερειακής κλαδικής στρατηγικής ως μείζον πρόβλημα ιδιαίτερα σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό παγκόσμιο κλίμα.

Περαιτέρω η συζήτηση επικεντρώθηκε στην παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας και κτηνοτροφίας μέσω των συνεργατικών σχηματισμών με στόχευση στην προώθηση δράσεων και συνεργασιών που επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Τέλος στη συνάντηση αναφέρθηκε η λειτουργία της Δομής Στήριξης RIS, η οποία δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας και στους σκοπούς της περιλαμβάνεται η διευκόλυνση της διασύνδεσης μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών φορέων, όπως και η διευκόλυνση της διασύνδεσης της αγοράς εργασίας με την Έξυπνη Εξειδίκευση της ΠΔΜ.

Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου εδώ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση