Πρακτικό 4/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 187726/25.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΔ7Ψ7ΛΨ-ΩΔΗ) (ΦΕΚ 1047/09.12.2019/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη τη διάταξη της  παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», τη με αριθμ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», τη με αριθμ. πρωτ. 77440/13.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της διασποράς του COVID-19 και κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020», το από 24.03.2020 e-mail της Προϊσταμένης του Τμήματος Νομικών Προσώπων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 10 της άνωθεν σχετικής I Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «έχει εφαρμογή και στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, δεδομένου ότι μετά την εφαρμογή του ¨Καλλικράτη¨ αποτελούν νομικά πρόσωπα της περιφέρειας», τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45 Α’) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις σύμφωνα με την οποία «Ο πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, γνωστοποιείται, από το γραμματέα, στα μέλη του συλλογικού οργάνου τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση, μπορεί δε να γίνει και με τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός τούτο αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. Η προθεσμία αυτή μπορεί, σε περίπτωση κατεπείγοντος, να συντμηθεί, η πρόσκληση όμως, τότε, πρέπει να είναι έγγραφη και να βεβαιώνονται σε αυτήν οι λόγοι που κατέστησαν τη σύντμηση αναγκαία…..» και  το από 11.06.2021 και με αριθμ. πρωτ. 1667/11.06.2021  έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. σύμφωνα με το οποίο « Στη διακήρυξη «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την αξιολόγηση και προτεραιοποίηση περιοχών που προτείνονται για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων ή Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης στη Δυτική Μακεδονία», με ΑΔΑ: 98ΖΜΚΧΨ-ΞΦΥ, στο τέλος της σελίδας 37, στο Παράρτημα Ι, υπό Α.1 αναφέρεται η εξής παράγραφος: «Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είχε την τύχη σε πολύ παλαιότερες δεκαετίες να «ευνοηθεί» από το κράτος, με την υπόδειξη και θεσμική χωροθέτηση σημαντικών βιομηχανικών περιοχών (ΒΙΠΕ), οι οποίες εγκρίθηκαν για να αναπτυχθούν στο όνομα της πρώην ΕΤΒΑ. Οι εξελίξεις που ακολούθησαν στις δεκαετίες που παρήλθαν και η μετάπτωση της κυριότητας και της διαχειριστικής ευθύνης στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, καθήλωσαν τις εν λόγω ΒΙΠΕ στην απραξία, υποβαθμίζοντας την αξία και τη δυναμική των οργανωμένων υποδοχέων και μετασχηματίζοντας τα πλεονεκτήματα εγκατάστασης των επιχειρήσεων σ’ αυτές, σε προφανή και απευκταία μειονεκτήματα. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης ήταν η ανάπτυξη συλλογικής συνείδησης, αποφυγής και αποστροφής εκ μέρους των επιχειρήσεων, οι οποίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία, επέλεξαν να εγκατασταθούν εκτός σχεδίου, έστω και σε συνθήκες ανασφάλειας δικαίου.»Καθώς η παράγραφος αυτή εκφράζει αξιολογική κρίση η οποία είναι άσχετη με το σκοπό του έργου, δεν παίζει κανέναν ρόλο, ούτε καν επουσιώδη αναφορικά με τη διακήρυξη και τους όρους της, δεν εμπίπτει σε καμία περίπτωση μη επιτρεπτής τροποποίησης κειμένου βάσει του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και είναι δυνατόν να δημιουργήσει και περαιτέρω νομικά ζητήματα, παρακαλώ για την άμεση απαλοιφή της».

  

συνήλθε σήμερα 11.06.2021, ημέρα Παρασκευή δια περιφοράς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1667/11.06.2021 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος ημερησίας διάταξης της ανωτέρω πρόσκλησης.

Μπορείτε να δείτε το πρακτικό της συνεδρίασης εδώ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση