Πρακτικό 5/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 12590/24.01.2024 (ΦΕΚ 75/02.02.2024/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) (ΑΔΑ : ΨΛ9Ψ7ΛΨ-5Μ9) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, συνήλθε σήμερα 12.06.2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π., 3ος όροφος, πτέρυγα Δ, ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1766/10.06.2024 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης της ανωτέρω πρόσκλησης.

Ολόκληρο το Πρακτικό εδώ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση