Πρακτικό 6/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 187726/25.11.2019 (ΑΔΑ:ΨΔ7Ψ7ΛΨ‐ΩΔΗ) (ΦΕΚ 1047/09.12.2019/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19», τη με αριθμ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ : 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6‐1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19», τη με αριθμ. πρωτ. 77440/13.11.2020 (ΑΔΑ : Ψ8Τ646ΜΤΛ6‐ΠΓΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της διασποράς του COVID‐19 και κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων από 7 έως 30 Νοεμβρίου 2020» και το από 24.03.2020 e‐mail της Προϊσταμένης του Τμήματος Νομικών Προσώπων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 10 της άνωθεν σχετικής I Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «έχει εφαρμογή και στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, δεδομένου ότι μετά την εφαρμογή του ¨Καλλικράτη¨ αποτελούν νομικά πρόσωπα της περιφέρειας»

συνήλθε σήμερα 09.08.2021, ημέρα Δευτέρα δια περιφοράς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2156/04.08.2021 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος ημερησίας διάταξης της ανωτέρω πρόσκλησης.

Περισσότερα εδώ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση