Πρακτικό 8/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, που έχει συγκροτηθεί με την υπ΄ αριθμ. 116436/3206/05-11-2014 (ΑΔΑ:7ΨΙ67ΛΨ-3Ψ7) (ΦΕΚ 707/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, και τις υπ΄ αριθμ. 26960/481/15.02.2017 (ΑΔΑ:ΩΜΟΤ7ΛΨ-ΡΚ8) (ΦΕΚ 82/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/22.02.2017), 46324/835 /20.03.2017 (ΑΔΑ:Ω6Π57ΛΨ-ΥΨ3) (ΦΕΚ 150/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/29-03-2017) τροποποιήσεις, συνήλθε την 06/09/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, ύστερα από την αρ. πρωτ. 1464/04-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναλυτικά το πρακτικό εδώ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση