Πρακτικό 8/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 187726/25.11.2019 (ΑΔΑ:ΨΔ7Ψ7ΛΨ‐ΩΔΗ) (ΦΕΚ 1047/09.12.2019/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη :
1) τo άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α’169),
2) το άρθρο 167 παρ. 1 του Ν.3852/10 (Α’87),
3) την αριθμ. 642 και με αριθμ. πρωτ. 69471/24.09.2021 (ΑΔΑ : 65ΒΓ46ΜΤΛ6‐Ο0Ε) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά το
διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.4830/2021(Α’169)»,
4) το από 24.03.2020 e‐mail της Προϊσταμένης του Τμήματος Νομικών Προσώπων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών,
5) την παρ. 1 του άρθρου 175 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησηςκαι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης‐Πρόγραμμα Καλλικράτης» σύμφωνα με την οποία «Η οικονομική επιτροπή αποτελείται από τον περιφερειάρχη ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιπεριφερειάρχη ως πρόεδρο, δύο ακόμη αντιπεριφερειάρχες ως μέλη οριζόμενα από τον
περιφερειάρχη ….»,
6) την με αριθμ. πρωτ. 173797/15.11.2021 (ΑΔΑ : ΩΥ9Υ7ΛΨ‐4ΑΕ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Ορισμός Προέδρου και Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»,
7) την με αριθμ. πρωτ. 177685/19.11.2021 (ΑΔΑ : Ω3ΠΑ7ΛΨ‐ΞΜ9) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Οικ. 173797/15‐11‐2021 απόφασης
ορισμός Προέδρου και Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»,
8) την παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο «Το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία»

συνήλθε σήμερα 20.12.2021, ημέρα Δευτέρα δια περιφοράς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3954/16.12.2021 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης της ανωτέρω πρόσκλησης.

Περισσότερα εδώ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση