ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, που έχει συγκροτηθεί με την υπ΄ αριθμ. 116436/3206/05-11-2014 (ΑΔΑ:7ΨΙ67ΛΨ-3Ψ7) (ΦΕΚ 707/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, και τις υπ΄ αριθμ. 26960/481/15.02.2017 (ΑΔΑ:ΩΜΟΤ7ΛΨ-ΡΚ8) (ΦΕΚ 82/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/22.02.2017), 46324/835/20.03.2017 (ΑΔΑ:Ω6Π57ΛΨ-ΥΨ3) (ΦΕΚ 150/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/29-03-2017), 23516/324/11-02-2019 (ΑΔΑ:9ΕΥΠ7ΛΨ-ΡΥΟ) (ΦΕΚ 68/ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. 15.02.2019) τροποποιήσεις, συνήλθε σήμερα 28/03/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, (Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, 2ος όροφος), ύστερα από την αρ. πρωτ. 573/26.03.2019 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων.

ΑΠΟΦ. 12 ΩΧΔΝΚΧΨ 07Α ΑΠΟΦ. 13 7ΝΣΑΚΧΨ Β5Φ ΑΠΟΦ. 14 6Ζ4ΚΚΧΨ ΚΑ2 ΑΠΟΦ. 15 6ΜΘΗΚΧΨ ΥΓ7 ΑΠΟΦ. 16 ΩΒΟΧΚΧΨ 6Η4 1 ΑΠΟΦ. 17 ΩΜΡΗΚΧΨ Γ4Ο ΑΠΟΦ. 18 6ΧΑ2ΚΧΨ ΙΦΗ ΑΠΟΦ. 19 ΨΛΣΑΚΧΨ ΗΦΦ ΑΠΟΦ. 20 ΨΡΡ7ΚΧΨ ΧΡΔ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση