Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για το έργο “Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου για τον Οίνο & Σχεδίου Δράσης για την οργάνωση και ανάπτυξη του Οινοτουριστικού Προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας”

προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου για τον Οίνο & Σχεδίου Δράσης για την οργάνωση και ανάπτυξη του Οινοτουριστικού Προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας».

Ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν έξι χιλιάδων είκοσι ευρώ 106.020,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων» (κ.ε.2018ΕΠ00510024 της ΣΑΕΠ 0051/Π.Δ.Ε.).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 09/02/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την 15/02/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση