Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία

προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία»

Ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 40.207,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με κωδικό2018ΕΠ00510024 της ΣΑΕΠ 0051 (Π.Δ.Ε.).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 21.02.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 22.02.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με το διαγωνισμό, περιγράφεται και αναλύεται στη διακήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη στο τηλ. 24610 53995 φαξ: 24610 53991, e‐mail: ssapalidis@pta.pdm.gr, αρμόδιος υπάλληλος Σταύρος Σαπαλίδης, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, 50100 Κοζάνη.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση