Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ««Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης για το Κτίριο του Διοικητηρίου στα Γρεβενά»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ««Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης για το Κτίριο του Διοικητηρίου στα Γρεβενά» στο πλαίσιο του έργου GOAL nZEBs  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg IPA II  CrossBorder Cooperation programme GreeceAlbania 2014 – 2020.

Ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ (66.000,00 €),  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Greece cOllaborates with Albania for nZEBs» και Ακρώνυμο: GOAL nZEBs του Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation programme Greece – Albania 2014 – 2020.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η  16.11.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 17.11.2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ.

Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με το διαγωνισμό, περιγράφεται και αναλύεται στη διακήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Περισσότερα εδώ    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΥΔ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση