Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης του έργου GOAL nZEBs του Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation programme Greece – Albania 2014 – 2020»

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης  του έργου GOAL nZEBs  του Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg IPA II  Cross – Border Cooperation programme Greece – Albania 2014 – 2020».

Ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00 €),  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Greece cOllaborates with Albania for nZEBs» και Ακρώνυμο: GOAL nZEBs του Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation programme Greece – Albania 2014 – 2020.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η  03.11.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 04.11.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με το διαγωνισμό, περιγράφεται και αναλύεται στη διακήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Περισσότερα εδώ

Παραρτήματα προκήρυξης σε Word: Παράρτημα ΙΙ  Παράρτημα ΙΙΙ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση