Προκήρυξη “Τεχνικού Συμβούλου Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου” για το έργο finMed

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου του έργου finMED του Προγράμματος Interreg Med».

Ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 73.500 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου “Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area” με ακρωνύμιο finMED και κωδικό 2868 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Mediterranean.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 05.11.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 06.11.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Η πλήρης προκήρυξη εδώ

Επιπλέον βοηθητικά αρχεία: 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΥΔ

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση