Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες λειτουργίας της Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες λειτουργίας της Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία»

Ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 67.563,88 €,  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 2018ΕΠ00510024 της ΣΑΕΠ 0051 (Π.Δ.Ε.).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 18.05.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 19.05.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Περισσότερα εδώ

Βοηθητικά αρχεία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

 

Ερωτήσεις/Απαντήσεις:

  1. Ερωτήσεις / Απαντήσεις

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση