Πρόσκληση σε Τεχνική Συνάντηση για διερεύνηση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Δίκτυο των Εμπλεκομένων Μερών (stakeholders) στην υλοποίηση του έργου “Reborn: Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness” και κωδικό PGI02159 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe

Γενικές πληροφορίες του Έργου

Τίτλος: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας & της ανταγωνιστικότητας προασπίζοντας τις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα

Ακρωνύμιο: REBORN

Επικεφαλής Εταίρος: FILSE / Οικονομικός Οργανισμός της Περιφέρειας Λιγκούρια – Ιταλία

Εταίροι του Έργου : FILSE Financial Agency of Liguria Region (Italy), Murcia Business Innovation Centre
(BIC Murcia) (Spain), Agency for Enterprise & Innovation (Belgium), IFKA Public Benefit NonProfit Ltd. for
the Development of the Industry (Hungary), Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για την
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Lubelskie Voivodeship (Polland)

Διάρκεια του Έργου:
1η Φάση – Διάρκεια: 24 Μήνες Έναρξη: 01.01.2017 – Λήξη: 31.12.2018
2η Φάση – Διάρκεια: 24 Μήνες Έναρξη: 01.01.2019 – Λήξη: 31.12.2020

Συνοπτική Περιγραφή του Έργου:

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα επιβίωσης
και ανάπτυξης

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και στην επιτάχυνση της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης μέσω της βελτίωσης των μέσων πολιτικής που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα και την υποστήριξη της δημιουργίας επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μέτρων και εργαλείων για να αποφευχθεί η «απώλεια του δυναμικού επιχειρηματικότητας», υποστηρίζοντας την ικανότητα των ΜΜΕ να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη των περιφερειακών, εθνικών και διεθνών αγορών.

Το έργο REBORN θα συμβάλει, μέσω της εφαρμογής των περιφερειακών σχεδίων δράσης, στα προγράμματα για επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση και την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και την ενίσχυση των μέτρων για την αντιμετώπιση «στιγματισμού» των επιχειρηματιών που προκύπτει από τη δυσχερή οικονομική θέση ή την απειλή χρεοκοπίας.

Για πρώτη φορά σε περιφερειακό επίπεδο θα προετοιμαστεί μέσω του έργου ένα ειδικό εργαλείο πολιτικής για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας που αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα, εμπόδιο στη διατήρηση τους στην αγορά με ανταγωνιστικά κριτήρια με δεδομένη την απόλυτη έλλειψη υποστήριξης από τις συστημικές τράπεζες.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία Δικτύου Εμπλεκόμενων Μερών (Stakeholders Group) με τη συμμετοχή φορέων που διαμορφώνουν και εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές, είτε λειτουργούν συμβουλευτικά, καθώς και εκπροσώπων από το χώρο της ιδιωτικής οικονομίας & συμβουλευτικής των κλάδων ενδιαφέροντος.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας προσκαλούμε στην εναρκτήρια Ενημερωτική Τεχνική Συνάντηση για εκτενέστερη παρουσίαση του έργου και για τη διερεύνηση συμμετοχής σας στο Δίκτυο των Εμπλεκομένων Μερών.

Θα σας παρακαλούσαμε μετά τη Συνάντηση να διατυπώσετε εγγράφως τις προτάσεις σας σχετικά με το αντικείμενο του έργου καθώς την πρόθεση συμμετοχή σας στο εν λόγω Δίκτυο (ορίζοντας 2 μέλη/τακτικό και αναπληρωματικό), όπως και να μας αποστείλετε υλικό που σχετίζεται με το αντικείμενο και που εκτιμάτε πως θα είναι χρήσιμο στη διαδικασία υλοποίησης του έργου.

Η Τεχνική Συνάντηση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ. στην Αίθουσα Μέγα Αλέξανδρος, η οποία βρίσκεται στο 2ο όροφο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης.

Παρακαλούμε ιδιαίτερα για την επιβεβαίωση συμμετοχής σας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Θεόδωρος Καρυπίδης

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση