Μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

Μπορείτε να δείτε παρακάτω:

Το δεύτερο (Β’) στάδιο της Πολεοδομικής Μελέτης για τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης. Αποτελεί την Οριστική Πρόταση της Πολεοδομικής Μελέτης του νέου οικισμού της Ποντοκώμης.
Εκπονήθηκε από την Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με συμβαλλόμενους την Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας (νυν Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας), τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Κοζάνης (νυν Περιφέρεια ∆υτ. Μακεδονίας), τους ∆ήμους
∆ημ.Υψηλάντη και Κοζάνης (νυν ∆ήμος Κοζάνης) και την Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ.
Η μελέτη αποτέλεσε την οριστική πρόταση όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την εκπόνηση του σταδίου της Προμελέτης και τις διαδικασίες συζήτησης που έγιναν με διάφορους φορείς.

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που εκπονήθηκε με στόχο την εκτίμηση των συνολικών επιπτώσεων από τα έργα που θα προκύψουν από την εφαρμογή του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για την μετεγκατάσταση του οικισμού Ποντοκώμης στην περιοχή της ΖΕΠ του Δήμου Κοζάνης.

Η αποτύπωση των οικοπέδων της Νέας Ποντοκώμης με την αντιστοίχισή τους.


Έργο | Υποστηρικτική Μελέτη
Θεματική | ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ, ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Φορέας | ΑΝΚΟ Α.Ε., ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έτος | 2011, 2012, 2014Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση