Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αντικείμενο της Δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), που αφορούν στην κατάρτιση του Περιφερειακoύ Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Δυτικής Μακεδονίας (ΠεΣΠΚΑ/ΔΜ), καθώς επίσης και στην κατάρτιση της ΣΜΠΕ του ΠεΣΠΚΑ/ΔΜ, σύμφωνα µε τις οδηγίες της ΠΔΜ.


Έργο |
Θεματική | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Φορέας | ΕΥΔΕΠ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έτος |Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση