Συνάντηση Εμπλεκόμενων Φορέων (Stakeholders Meeting) στο πλαίσιο του έργου “ECOWASTE4FOOD” στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας/Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders) του έργου ECOWASTE4FOOD, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe, παρευρέθηκαν στην συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Μαΐου στα γραφεία του ΠΤΑΔΜ στην Κοζάνη.

Ο στόχος της συνάντησης ήταν η ανασκόπηση των δράσεων του έργου που έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής, η αποτίμηση των αποτελεσμάτων των Cross-Visits επισκέψεων στις οποίες συμμετείχε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και η παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Cross-Visit επίσκεψης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Επιπλέον, σκοπός της συνάντησης ήταν να παρουσιαστεί το πρώτο σχέδιο δράσης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως διαμορφώθηκε βάση των εμπειριών που προσκομίστηκαν από την αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων φορέων όλου του προγράμματος και των καλών πρακτικών που εφαρμόζουν. Μέσω διαλόγου και συζητήσεων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της συνάντησης και που θα συνεχιστεί σε επόμενες συναντήσεις εμπλεκόμενων φορέων, θα οριστικοποιηθούν οι δράσεις του σχεδίου με απώτερο στόχο  την ένταξη των δράσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας και τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην μείωση των απορριμμάτων τροφίμων στη Δυτική Μακεδονία. Ήδη, κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης επανακαθορίστηκαν βασικές παράμετροι των δράσεων και δόθηκαν νέες κατευθύνσεις για το ανασχεδιασμό και την εξειδίκευση των δράσεων του σχεδίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ECOWASTE4FOOD μπορούν να βρεθούν στο https://www.interregeurope.eu/ecowaste4food/.

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση