ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για την αναγνώριση καλών πρακτικών και τη διερεύνηση αναγκών σε υποδομές στους τομείς πολιτισμού, περιβάλλοντος και τουρισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου Epicah/ Πρόγραμμα Interreg Europe

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι.

Η παρούσα έρευνα διενεργείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου EPICAH «Αποτελεσματικότητα των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προαγωγή της κληρονομιάς» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG EUROPE.

Απευθύνεται στην Περιφέρεια και τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας, τους Οργανισμούς ή/ και τις Επιχειρήσεις τους, στους φορείς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της Δυτικής Μακεδονίας (Πανεπιστήμιο, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Εφορείες Αρχαιοτήτων κ.λπ.), καθώς και στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (σωματεία, ΜΚΟ, ΑΜΚΕ) που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία και στοχεύει:

  • στην καταγραφή αναγκών και προτάσεων για νέες δράσεις/ έργα για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027 στους τομείς τουρισμού, πολιτισμού και περιβάλλοντος, καθώς και στην αναγνώριση του βαθμού ωριμότητάς τους,
  • στην καταγραφή σημαντικών προτάσεων έργων στους τομείς τουρισμού, πολιτισμού και περιβάλλοντος που είναι σε διαδικασία αξιολόγησης, ένταξης, υλοποίησης ή/ και ολοκληρώθηκαν με την αξιοποίηση άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων πέραν του ΠΕΠ κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο,
  • στην αρχική αναγνώριση καλών πρακτικών στο πλαίσιο έργων που υλοποιήθηκαν ή/ και υλοποιούνται στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (2014-2020), και
  • στην αποτύπωση της αντίληψης των φορέων για τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στον τουρισμό της περιοχής τους, καθώς και για τις ευκαιρίες στην εποχή μετά την πανδημική κρίση.

 

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο διαδικτυακά στον σύνδεσμο https://kwiksurveys.com/s/zyNkYcDJ#/2297782 μέχρι την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, συμβάλλοντας μ’ αυτόν τον τρόπο από την πλευρά σας στην καλύτερη αντίληψη των αναγκών σε επίπεδο Περιφέρειας και στην επίτευξη ενός σχεδιασμού που θα ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής μας στους τομείς πολιτισμού, περιβάλλοντος και τουρισμού.

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση