Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την αξιολόγηση και προτεραιοποίηση περιοχών που προτείνονται για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων ή Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης στη Δυτική Μακεδονία

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την αξιολόγηση και προτεραιοποίηση περιοχών που προτείνονται για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων ή Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης στη Δυτική Μακεδονία». Ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (74.000,00 €),  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ΚΑΕ “61.00.99 Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών”

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 11/06/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 14/06/2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ.

Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με το διαγωνισμό, περιγράφεται και αναλύεται στη διακήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση