Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δοκιμή Εργαλείου Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

  1. Σκοπός της πρόσκλησης

Στο πλαίσιο του έργου finMED, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας προβαίνει σε  Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για να καλέσει ενδιαφερόμενες ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε τομείς της πράσινης οικονομίας να δοκιμάσουν το «Εργαλείο Υπηρεσιών Υποστήριξης» (Service Support Tool) με την τεχνική υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

Το Εργαλείο Υπηρεσιών Υποστήριξης έχει σχεδιαστεί ως Εργαλείο Πληροφορικής που διαδραματίζει  το ρόλο του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων, για να βοηθήσει τις υποψήφιες/αιτούντες ΜΜΕ να σχεδιάσουν ή να συμμετάσχουν σε καινοτόμες λύσεις στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης, κατευθύνοντάς τες προς κατάλληλες μορφές χρηματοδοτικών πόρων ή σε χρηματοδότες.

Το Εργαλείο Υπηρεσιών Υποστήριξης είναι ένα εργαλείο λογισμικού (software) που έχει σχεδιαστεί για να είναι απλό και φιλικό προς τον χρήστη και αποτελείται από επτά (7) θεματικές ενότητες (καινοτομία, επικοινωνία και τοποθέτηση, επάρκεια στην πράσινη ανάπτυξη, οικονομική αξιολόγηση, αγορά και διεθνοποίηση, διαχείριση και ανθρώπινο κεφάλαιο, διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού), και είναι διαθέσιμο στην Αγγλική γλώσσα.

Με την ολοκλήρωση της δοκιμής, όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν να παρέχουν πληροφόρηση (ανατροφοδότηση), μέσω ερωτηματολογίων, σχετική με τη χρησιμότητα του Εργαλείου Υπηρεσιών Υποστήριξης προκειμένου να συμβάλλουν στη βελτίωση ή αναβάθμιση της τρέχουσας έκδοσής του. Η διαδικασία ανατροφοδότησης διαρκεί περίπου 15 λεπτά.

Η ενδεικτική περίοδος ολοκλήρωσης της διαδικασίας δοκιμής (δοκιμή του εργαλείου και παροχή πληροφόρησης-ανατροφοδότηση) είναι έως Ιανουάριο 2020.

Η δοκιμή του Εργαλείου Υπηρεσιών Υποστήριξης θα είναι δωρεάν. Η δοκιμή συνίσταται στη συμπλήρωση μιας διαδικτυακής (on-line) έρευνας στα αγγλικά (εκτιμώμενος χρόνος 60 λεπτά). Οι υποψήφιοι/αιτούντες ΜΜΕ που συμμετέχουν στις δοκιμές θα λάβουν μία αναφορά με τη μορφή συμβουλών μαζί με τα συνοπτικά τελικά αποτελέσματα σε πίνακες με διαγράμματα, καθορίζοντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης για την κατάταξη των ακόλουθων όρων: καταλληλότητα, επάρκεια, συμμόρφωση ή συμφωνία  και συνέπεια της εταιρείας. Οι on-line δοκιμές θα διεξάγονται είτε στις εγκαταστάσεις της ΜΜΕ, είτε στην έδρα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι αποφασίζονται κατά περίπτωση, τηρώντας τις προτιμήσεις του αιτούντος.

 

  1. Διαδικασία επιλογής και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

Οι υποψήφιοι θα επιλέγουν βάσει της αρχής «όποιος καταφθάνει πρώτος-εξυπηρετείται πρώτος» (first arrived-first served). Ο αριθμός των ΜΜΕ που θα επιλεγούν θα είναι  (5) στον αριθμό. Για τη διαδικασία αξιολόγησης προβλέπεται να συσταθεί μία ad-hoc επιτροπή με σκοπό την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της διαδικασίας επιλογής. Η επιτροπή θα επιλέξει τις ΜΜΕ και θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα.

Για να είναι επιλέξιμος ο υποψήφιος πρέπει να είναι ΜΜΕ[1] που δραστηριοποιείται στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης. Επίσης, οι υπάλληλοι/προσωπικό της επιλέξιμης ΜΜΕ που συμμετέχουν στη δοκιμή πρέπει να έχουν καλή γνώση αγγλικών.

Επιπλέον, ο υποψήφιος θα  πρέπει να παρέχει και το σχετικό υπογεγραμμένο «Δήλωση Εταιρικής  Συνεργασίας» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I),  στο οποία θα υπάρχει η σύμφωνη γνώμη και αποδοχή της αιτούσας ΜΜΕ να συμμετέχει στη διαδικασία δοκιμών και παροχής πληροφόρησης-ανατροφοδότησης στα αγγλικά ή και ελληνικά και μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής.

 

  1. Υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δοκιμή του Εργαλείου Υπηρεσιών Υποστήριξης (έντυπη αίτηση)

Η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Αίτησης (Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δοκιμή του Εργαλείου Υπηρεσιών Υποστήριξης) είναι η 20η Ιανουαρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενες ΜΜΕ θα πρέπει να στείλουν το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) μέσω email στα e-mail:

kkoutsianou@pta.pdm.gr, i.makri@pta.pdm.gr  και llazaridis@pta.pdm.gr.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν στον ισότοπο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, εν προκειμένω https://pta.pdm.gr και θα παρουσιαστούν ανώνυμα κατά την διάρκεια των δημοσίων εκδηλώσεων, συνεδρίων κ.λπ.

[1] Βλέπε σχετικά: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, άρθρο 2, ενότητα 2 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ορισμός ΜΜΕ»

Διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651

Περισσότερα εδώ

Επιπλέον βοηθητικά αρχεία 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ   3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση