Προσδιορισμός χωρικής και χρονικής μεταβολής της ρύπανσης των υπόγειων νερών στη λεκάνη Σαριγκιόλ με εξασθενές χρώμιο

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, ο Δήμος Κοζάνης και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), προκειμένου να διαπιστώσουν τη χωρική και χρονική μεταβολής της ρύπανσης των υπόγειων νερών στη λεκάνη Σαριγκιόλ με εξασθενές χρώμιο ή/και άλλα βαρέα μέταλλα και την αλληλεπίδραση μεταξύ της στερεής και υγρής φάσης στην περιοχή της λεκάνης Σαριγκιόλ προχώρησε στην ανάθεση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης την υλοποίηση έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΣΑΡΙΓΚΙΟΛ ΜΕ ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ».
Η προέλευση του εξασθενούς χρωμίου στα υπόγεια νερά της λεκάνης Σαριγκιόλ αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στην παρουσία και διασπορά της τέφρας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και τις πρακτικές που ακολουθούνται στη διαχείριση αυτής στον Α9. Επιπλέον, η αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος τέφρας από τον Α9 και η τοποθέτηση σε αυτόν σημαντικών ποσοτήτων κονιοποιημένου λιγνίτη είναι δυνατόν, σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, να εκπλύνει σημαντικές ποσότητες ιχνοστοιχείων, μεταξύ των οποίων και μαγγάνιο, που λειτουργεί ως καταλύτης στην οξείδωση του τρισθενούς χρωμίου σε εξασθενές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Α9 έχει ακόμη σημαντικές ποσότητες τέφρας σε μεγαλύτερα βάθη, δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την επιδείνωση της κατάστασης στο ευρύτερο χώρο του Α9, αλλά και σε όλη τη λεκάνη Σαριγκιόλ. Είναι δηλαδή δυνατόν να επιβαρυνθεί το υπόγειο νερό της περιοχής ακόμη περισσότερο σε εξασθενές χρώμιο ή/και άλλα βαρέα μέταλλα που περιέχονται στο λιγνίτη και την τέφρα.
Η χρήση των ισοτόπων του χρωμίου αποτελεί μία διεθνώς αποδεκτή μέθοδο για τη διαπίστωση της προέλευσης του χρωμίου που περιέχεται στο υπόγειο νερό. Πρόσφατη (2017) προκαταρκτική μελέτη μας, η οποία δημοσιεύτηκε σε διεθνές, έγκυρο και αναγνωρισμένο περιοδικό έδειξε ότι η χρήση του ισοτοπικού δείκτη δ53Cr μπορεί να οδηγήσει στη διάκριση των πηγών προέλευσης του χρωμίου σε ένα υδατικό μέσο. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται εξειδικευμένες και επαναλαμβανόμενες χωρικά και χρονικά αναλύσεις στα νερά της λεκάνης Σαριγκιόλ που είναι ρυπασμένα με εξασθενές χρώμιο, στις ανάντη πηγές που θα αποτελέσουν το μάρτυρα, καθώς και σε εκπλύματα από ιπτάμενη τέφρα του Α9 και του λιγνίτη που κατόπιν συσσωρεύτηκε σε αυτόν, προκειμένου να βγουν ασφαλή συμπεράσματα για την εξέλιξη της ρύπανσης στην περιοχή.


Έργο | Μελέτη
Θεματική | ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
Φορέας | ΑΠΘ
Έτος | 2021

Παραδοτέα

Τελική έκθεση

Σελίδες:
Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση