Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020». Ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (46.199,94 €),  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων» (κ.ε.2018ΕΠ00510024 της ΣΑΕΠ 0051/Π.Δ.Ε.).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 09/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 10/06/2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ.

Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με το διαγωνισμό, περιγράφεται και αναλύεται στη διακήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Προκήρυξη    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση