ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, που έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 116436/3206/05‐11‐2014 (ΑΔΑ:7ΨΙ67ΛΨ‐3Ψ7) (ΦΕΚ
707/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13‐11‐2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, και τις αριθμ. 26960/481/15.02.2017(ΑΔΑ:ΩΜΟΤ7ΛΨ‐ΡΚ8)(ΦΕΚ82/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/22.02.2017),
46324/835/20.03.2017 (ΑΔΑ:Ω6Π57ΛΨ‐ΥΨ3) (ΦΕΚ 150/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/29.03.2017), 23516/324/11.02.2019 (ΑΔΑ:9ΕΥΠ7ΛΨ‐ΡΥΟ) (ΦΕΚ 68/ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. 15.02.2019)
τροποποιήσεις, συνήλθε σήμερα 19.06.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, Δημοκρατίας 27) ύστερα από
την αρ. πρωτ. 1075/14.06.2019 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων, που έχουν περιληφθεί στην ανωτέρω πρόσκληση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΑΔΑ ΑΠΟΦ. 31.2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΩΡ11ΚΧΨ ΠΥΛ

ΑΔΑ ΑΠΟΦ. 30.2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΨΝΩ2ΚΧΨ Ν8Ρ

ΑΔΑ ΑΠΟΦ. 27.2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 63ΒΡΚΧΨ ΞΛΣ

ΑΔΑ ΑΠΟΦ. 28.2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΨΔ7ΝΚΧΨ Ζ1ΦΑΔΑ

ΑΠΟΦ. 29.2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ΩΕΦ2ΚΧΨ 0ΩΠ

 

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση