Δημιουργία Δομής στήριξης RIS / ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας

Για την παρακολούθηση της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας μέσω της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) και με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη της ΠΔΜ ξεκίνησε η λειτουργία της Δομής στήριξης RIS /ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας το Σεπτέμβριο του 2020, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής Δυτικής Μακεδονίας.

Κύριος σκοπός λειτουργίας της Δομής στήριξης RIS /ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας είναι η στήριξη της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων των κλάδων που χαρακτηρίστηκαν ως κλάδοι προτεραιότητας RIS3, εφαρμόζοντας τη φιλοσοφία της RIS3.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Δομή στήριξης RIS προβαίνει σε ενέργειες που αποβλέπουν στη διασύνδεση των επιχειρήσεων με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους ερευνητικούς φορείς, προκειμένου μέσα από την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της επιχειρηματικής γνώσης να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.  Βασικά μέρη της διαδικασίας διασύνδεσης αποτελούν και οι αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών της ΠΔΜ.

Οι κλάδοι προτεραιότητας RIS3 της ΠΔΜ είναι οι: Αγροδιατροφή, Γούνα, Περιβάλλον/Ενέργεια και Τουρισμός.

Η Δομή στήριξης RIS /ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» , έργο το οποίο υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δομή στήριξης RIS /ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας και τις δράσεις της, αλλά και τη Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας μέσω της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας https://pta.pdm.gr/domi-ris-dyt-makedonias/ και στη σελίδα της στο Facebook https://www.facebook.com/rispdm

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση