Τι είναι η Δομή RIS Δ. Μακεδονίας;

Η Δομή RIS Δυτικής Μακεδονίας δημιουργήθηκε με την πρωτοβουλία του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» προκειμένου να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της ΠΔΜ (sustainable growth of RWM) εφαρμόζοντας τη φιλοσοφία της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Ειδικότερα, δημιουργήθηκε για την παρακολούθηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τη διασύνδεση της τοπικής αυτοδιοίκησης, των πολιτών και των επιχειρήσεων με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους ερευνητικούς φορείς, προκειμένου μέσα από την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας από τις επιχειρήσεις να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη της ΠΔΜ.

Ποιες ανάγκες καλείται να καλύψει η Δομή Στήριξης RIS;

Στη βάση της εφαρμογής της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, που αποτελεί η τετραπλή έλικα, οι ανάγκες που καλείται να εξυπηρετήσει η δομή στήριξης RIS είναι, συνοπτικά, οι εξής:

  • Διευκόλυνση των διασυνδέσεων των ακαδημαϊκών /ερευνητικών φορέων με τις επιχειρήσεις
  • Διευκόλυνση της συνεργασίας/ανταλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων
  • Υιοθέτηση καλών πρακτικών και παραδειγμάτων από άλλες ελληνικές ή/και ευρωπαϊκές περιφέρειες
  • Ορθολογική αξιοποίηση δημόσιων πόρων και κινήτρων για ΕΤΑΚ και επιχειρηματικότητα
  • Υποβοήθηση λήψης αποφάσεων βάσει τεκμηρίων και δεδομένων
  • Δημιουργία προϋποθέσεων προσέλκυσης επιχειρήσεων και επενδύσεων
  • Διευκόλυνση της διασύνδεσης της αγοράς εργασίας με την RIS

Ποια είναι η αποστολή της Δομής RIS;

H αποστολή της Δομής Στήριξης RIS είναι η αποτελεσματική υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Πώς μπορεί να επιτευχθεί η αποστολή της Δομής RIS;

Η αποστολή της Δομής RIS μπορεί να επιτευχθεί υποστηρίζοντας την Δομή Διακυβέρνησης:

Ποιοι είναι οι Στρατηγικοί Στόχοι λειτουργίας της Δομής RIS;

Οι Στρατηγικοί Στόχοι λειτουργίας της Δομής  RIS Δ. Μακεδονίας είναι:

Στρατηγικός Στόχος 1: Τεχνική υποστήριξη του ΠΣΕΚ Δυτικής Μακεδονίας,  στην άσκηση του έργου του

Στρατηγικός Στόχος 2: Υποστήριξη της ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ στην Παρακολούθηση και αξιολόγηση της Στρατηγικής RIS της Περιφέρειας

Στρατηγικός Στόχος 3: Τεκμηρίωση συστήματος ΕΤΑΚ,  της Περιφέρειας

Στρατηγικός Στόχος 4: Προαγωγή και υποβοήθηση της διασύνδεσης του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση