Η ΔΟΜΗ στήριξης RIS/ ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) εφαρμόζοντας τη φιλοσοφία της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 και με στόχους:

  • την υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων για θέματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΤΑΚ) προς επίσημους φορείς της πολιτείας,
  • την παροχή πληροφόρησης σε θέματα επιχειρηματικότητας που σχετίζονται με την επένδυση στην έρευνα, στην τεχνολογία και στην καινοτομία
  • και κυρίως τη δικτύωση των φορέων που επιχειρούν και διαθέτουν ή παράγουν εξειδικευμένη γνώση σε θέματα ΕΤΑΚ στην ΠΔΜ,

προβαίνει, μεταξύ άλλων, στις παρακάτω δράσεις:

Παρακολούθηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 στην ΠΔΜ

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 και στη διάρκεια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, εγκρίθηκαν και υλοποιούνται διάφορα έργα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που είτε είναι ερευνητικά είτε εφαρμόζουν αποτελέσματα Έρευνας, Τεχνολογικά επιτεύγματα και Καινοτομία (ΕΤΑΚ), χρηματοδοτούμενα τόσο απο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΔΜ), όσο και από άλλα προγράμματα, τομεακά (ΕΠΑΝΕΚ, ΠΑΑ κ.α.) αλλά και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (Horizon κ.α.).

Μια βασική δράση της ΔΟΜΗΣ στήριξης RIS/ ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας είναι η καταγραφή αυτών των έργων προκειμένου να συντάσσεται η ετήσια έκθεση παρακολούθησης της εφαρμογής της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 στην ΠΔΜ, ώστε να λαμβάνουν γνώση οι φορείς, οι επιχειρήσεις και η Διοίκηση.

* Μπορείτε να βρείτε την έκθεση παρακολούθησης για το 2020 εδώ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ RIS3 2020

Διαδικασίες Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ)

Επιχειρηματική Ανακάλυψη είναι ο όρος που επέλεξε να χρησιμοποιήσει η ΕΕ για να τονίσει το ρόλο και τη σημασία της επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη μιας χώρας – περιφέρειας.  Πιστεύοντας ότι η επιχειρηματική γνώση είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη, η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3  χρησιμοποιεί ως εργαλείο τη Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ) προκειμένου να αναδειχθούν οι ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου.

Ειδικότερα, στόχος των ΔΕΑ είναι ο εντοπισμός εκείνων των δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα, που αξιοποιώντας την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία που παράγεται στην ερευνητική κοινότητα, μπορούν να προκαλέσουν διαρθρωτικές αλλαγές στις επιχειρήσεις και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, θέτοντας σε αναπτυξιακή πορεία ολόκληρη την περιφέρεια – χώρα.

Η επιτυχία των ΔΕΑ και κατά συνέπεια της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή και συνεργασία των επιχειρήσεων, της ερευνητικής κοινότητας, των υπευθύνων του δημοσίου τομέα για την κατανομή των διαθέσιμων πόρων, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών. (τετραπλή έλικα).

Στο επόμενο χρονικό διάστημα προγραμματίζεται από τη Δομή RIS  ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας η υλοποίηση των πρώτων διαδικτυακών θεματικών εργαστηρίων ΔΕΑ.  Για τον καθορισμό των εξειδικευμένων θεματικών αντικειμένων των εργαστηρίων αυτών παρακαλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον συμμετοχής σας στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/QrDHDRXbXvVANwYVA


Αν θα επιθυμούσατε να συμμετέχετε στις δράσεις της Δομής δηλώστε το ενδιαφέρον σας παρακάτω: 

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Με την αποστολή της παραπάνω φόρμας επικοινωνίας αποδέχεστε ότι μπορούμε να καταχωρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας βάσει της αρχής GDPR που ισχύει για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση