Πρακτικό 1/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 187726/25.11.2019 (ΑΔΑ:ΨΔ7Ψ7ΛΨ‐ΩΔΗ) (ΦΕΚ 1047/09.12.2019/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 10585/25.01.2022 (ΑΔΑ:ΩΣΙ07ΛΨ‐ΣΟΗ) (ΦΕΚ 57/03.02.2022/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη τo άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (Α’136), το άρθρο 167 του Ν.3852/10 (Α’87), το από 24.03.2020 e‐mail της Προϊσταμένης του Τμήματος Νομικών Προσώπων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, το με αριθμ. πρωτ. 46681/13.07.2022 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ενημέρωση αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων και των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων των περιφερειών»

συνήλθε σήμερα 23.01.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π., 3ος όροφος, πτέρυγα Δ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 267/19.01.2023 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης της ανωτέρω πρόσκλησης.

Περισσότερα εδώ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση