ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, που έχει συγκροτηθεί με την υπ΄ αριθμ. 116436/3206/05-11-2014 (ΑΔΑ:7ΨΙ67ΛΨ-3Ψ7) (ΦΕΚ
707/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, και τις υπ΄ αριθμ. 26960/481/15.02.2017 (ΑΔΑ:ΩΜΟΤ7ΛΨ-ΡΚ8) (ΦΕΚ 82/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/22.02.2017),
46324/835/20.03.2017 (ΑΔΑ:Ω6Π57ΛΨ-ΥΨ3) (ΦΕΚ 150/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/29-03-2017) τροποποιήσεις, συνήλθε σήμερα 14/11/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, 2ος όροφος, Δημοκρατίας 27, ύστερα από την αρ. πρωτ. 1860/12-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των θεμάτων. Περισσότερα εδώ

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση