ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 187726/25.11.2019 (ΑΔΑ:ΨΔ7Ψ7ΛΨ‐ΩΔΗ) (ΦΕΚ 1047/09.12.2019/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19», τη με αριθμ. πρωτ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ : 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6‐1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19» και το από 24.03.2020 e‐mail της Προϊσταμένης του Τμήματος Νομικών Προσώπων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 10 της άνωθεν σχετικής I Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «έχει εφαρμογή και στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, δεδομένου ότι μετά την εφαρμογή του ¨Καλλικράτη¨ αποτελούν νομικά πρόσωπα της περιφέρειας» συνήλθε σήμερα 24.04.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. δια τηλεδιάσκεψης με χρήση του λογισμικού skype, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 1137/22.04.2020 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης της ανωτέρω πρόσκλησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση