Πρακτικό 6/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 187726/25.11.2019 (ΑΔΑ:ΨΔ7Ψ7ΛΨ-ΩΔΗ) (ΦΕΚ 1047/09.12.2019 /Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 10585/25.01.2022 (ΑΔΑ:ΩΣΙ07ΛΨ-ΣΟΗ) (ΦΕΚ 57/03.02.2022/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη τo άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (Α’136), το άρθρο 167 του Ν.3852/10 (Α’87), το από 24.03.2020 e-mail της Προϊσταμένης του Τμήματος Νομικών Προσώπων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, το με αριθμ. πρωτ. 46681/13.07.2022 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ενημέρωση αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων και των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων των περιφερειών»

συνήλθε σήμερα 09.12.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. δια τηλεδιάσκεψης με χρήση του λογισμικού zoom, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 4545/07.12.2022 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης της ανωτέρω πρόσκλησης.

Περισσότερα εδώ

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση