Πρακτικό 7/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 187726/25.11.2019 (ΑΔΑ:ΨΔ7Ψ7ΛΨ‐ΩΔΗ) (ΦΕΚ 1047/09.12.2019/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη τo άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α’169), την αριθμ. 642 και με αριθμ. πρωτ. 69471/24.09.2021 (ΑΔΑ : 65ΒΓ46ΜΤΛ6‐Ο0Ε) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.4830/2021(Α’169)» και το από 24.03.2020 e‐mail της Προϊσταμένης του Τμήματος Νομικών Προσώπων Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών
συνήλθε σήμερα 27.10.2021, ημέρα Τετάρτη δια περιφοράς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3172/25.10.2021 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος ημερησίας διάταξης της ανωτέρω πρόσκλησης.

Περισσότερα εδώ

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση