Πρακτικό 9/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, που έχει συγκροτηθεί με την υπ΄ αριθμ. 116436/3206/05-11-2014 (ΑΔΑ:7ΨΙ67ΛΨ-3Ψ7) (ΦΕΚ 707/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, και τις υπ΄ αριθμ. 26960/481/15.02.2017 (ΑΔΑ:ΩΜΟΤ7ΛΨ-ΡΚ8) (ΦΕΚ 82/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/22.02.2017), 46324/835/20.03.2017 (ΑΔΑ:Ω6Π57ΛΨ-ΥΨ3) (ΦΕΚ 150/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/29-03-2017) τροποποιήσεις, συνήλθε σήμερα 17/10/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, 2ος όροφος, Δημοκρατίας 27, ύστερα από την αρ. πρωτ. 1684/15-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων, που έχουν περιληφθεί στην ανωτέρω πρόσκληση.

Περισσότερα εδώ

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση