ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – RuralMED Mobility

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Adopting electric mobility in underserved rural and remote MED areas και Ακρωνύμιο  RuralMED Mobility  του Προγράμματος Interreg EuroMED  στο οποίο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα ανά Κωδικό Απασχόλησης

Κωδικοί απασχόλησης 101 & 102

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ

Συνοδευτικά αρχεία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

 

Τελευταίες ανακοινώσεις

Διαύγεια

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση